โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" - รายละเอียดการดำเนินงาน
  สัญลักษณ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย